Có các biện pháp bảo mật và kiểm soát truy cập đặc biệt khi tích hợp với dữ liệu nhân viên và khách hàng không?

Chúng tôi sử dụng các kỹ thuật mã hóa để bảo vệ dữ liệu nhân viên và khách hàng trong quá trình truyển tải và lưu trữ hệ thống. Đảm bảo dữ liệu chỉ được đọc bởi người có ủy quyền.

Bài viết liên quan
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *